Projecte biomassa. 100 habitatges tutelats per a la gent gran. Terrassa
Barcelona


Potència instal·lada: 440 kWt
Estalvi emissions de CO2: 45,4 tCO2/any
Promotor: Ajuntament de Terrassa.
Servei: Auditoria  Energètica
Sector: Residencial
Any: 2009

facebook linkedIn