Torre Caja Madrid
Madrid


Superfície: 108.000 m2
Pressupost instal·lacions: 51.000.000 €
Promotor: Caja Madrid
Servei: Projecte i obra d’instal·lacions
Sector: Oficines

facebook linkedIn